Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

Komunitné centrum

logo.jpg

Vzniklo v obci Muráň v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu
"Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".

Trvanie projektu: október 2015 - september 2019

Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

 

 


Kontakt:

Komunitné centrum v Muráni
Muráň 423 
049 01 Muráň

telefón: 0918 670 751
e-mail: kcmuran@gmail.com

Odborná garantka komunitného centra

        PhDr. Zuzana Liptáková

Odborná pracovníčka komunitného centra

         Bc. Janka Hajdúková

Pracovníčka komunitného centra

          Alena Laurenčíková

 

Komunitné centrum:

 • je zariadenie,  poskytujúce aktivity, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov
 • vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu,
 • prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni,
 • cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej  činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

   

Klientmi KC sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,
 • dlhodobo nezamestnané osoby,
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
 • rodič na materskej dovolenke,
 • seniori, zdravotne postihnuté osoby,
 • bezdomovci

 

Náplň práce:

Odborný garant KC – je zamestnanec Poskytovateľa, ktorý v spolupráci s Poskytovateľom nastavuje smerovanie výkonu KC v súlade s potrebami obce, komunity a klientov. Odborne riadi výkon KC, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie Štandardov KC a koordinuje celý výkon KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje tieto činnosti. Spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úrady práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Odborný pracovník KC – je zamestnanec Poskytovateľa KC, ktorý zodpovedá za výkon KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov. Zisťuje a mapuje potreby komunity /klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/klientov, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP PVSSKIKÚ.

Pracovník KC – je zamestnanec Poskytovateľa KC, ktorý asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov a potenciálnych klientov pre KC, vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom a vedie voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity. Vedie nevyhnutnú administratívu. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP PVSSKIKÚ.

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka